ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ กองทัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรงานทรัพยากรบุคคลและงานทะเบียนและประมวลผล เข้าพบ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณปิยชน โพธารมย์ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะทำงานกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง OSM1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการหารือการทำความร่วมมือร่วมกันด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และ Career Path

รูปภาพเพิ่มเติม:https://bit.ly/gradmu_PR230630

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่