ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน” จัดโดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน” ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดโดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live ทางเพจ MU Faculty Senate โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวเปิดการเสวนา และมีคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.): เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วย Higher Education Sandbox และ Reinventing University”

รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/senate.mu/videos/3463870990553426

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่