ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “กลยุทธการพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลกระทบนโยบายระดับชาติ” ในงานสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานเสวนาฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สามารถช่วยนักศึกษาให้พัฒนางานดุษฎีนิพนธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อนโยบายระดับชาติได้

รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/gradmu_PR230621

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่