ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 303

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม “พิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 303” ณ โถงรับรอง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน โดยมีผู้บริหารส่วนงาน ประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมงาน

หลักสูตรที่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 303 ได้แก่

  1. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  2. เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
  3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  4. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาล

ภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230530

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่