ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ร่วมบรรยายในโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางและนโยบาย การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับการศึกษาไทยในอนาคต" จัดโดย สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางและนโยบาย การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับการศึกษาไทยในอนาคต" จัดโดยสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย 1301 ชั้น 3 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom

โครงการเสวนาฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดเสวนา พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิพย์ ประธานสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ขอบคุณภาพจาก สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่