ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มบัณฑิตศึกษาในอนาคต และอนาคตของหลักสูตรปริญญาโทพิพิธภัณฑศึกษา” ภายใต้กิจกรรม “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการบรรยายครอบคลุมประเด็นนโยบายและแนวปฏิบัติของหลักสูตรฯ ที่ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในวงวิชาการ และการบริการวิชาการแก่สังคม

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/MUFGS_PR230510

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่