ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน MU Safety Day 7th "รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน MU Safety Day 7th "รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ โถงรับรอง (Foyer) อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 พร้อมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีรับธงอพยพหนีไฟเพื่อใช้ในการซักซ้อมและใช้ดำเนินการในสถานการณ์จริงภายในส่วนงาน

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย แสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดสถิติการประสบอันตราย ร่วมกันสร้างและผลักดันความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Safety We CAREs)

ขอบคุณภาพจากงานสื่อสารองค์กร กองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่