ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ในการเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมบริหาร อีกทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการในอนาคตร่วมกัน


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่