ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คุณขวัญฤทัย ราชสีห์ หัวหน้างานหัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์” ณ หอแสดงดนตรี (MACM) อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาทางด้านดุริยางคศาสตร์ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล