ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมโครงการ TIME สวทช.

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตรจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง หรือ TIME (Total Innovation Management Enterprise) สวทช. ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด อ.บางเลน จ.นครปฐม ในโอกาสนี้ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “การสนับสนุนการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่