ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา เรื่อง “ธัชวิทย์” วิทยสถานเพื่อการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว.