ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน (Internship) ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Department of Rahabilitation & Health Services, University of North Texas ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่