ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง ม.มหิดล กับ สสส.

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตรจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมลงนามในฐานะพยาน ซึ่งการลงนามความร่วมมือนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเรียนเก็บสะสมหน่วยกิต ในระบบ Credit Bank เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญของศตวรรษที่ 21

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล