ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบ Hybrid Conference — on-site ณ ห้องประชุมเทาแสด ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ online ผ่านระบบ Zoom โดยมีประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ จากนั้นร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ การประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสป.อว. และ ทคบร. การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันของสถาบันสมาชิก ทคบร. การดำเนินการของระบบ iThesis การจัดการเรียนการสอนสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่