ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Conference — on-site ณ ห้องมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ online ผ่านระบบ Zoom โดยประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเข้าร่วมกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ พร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Graduate Studies and Personalized Education” โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive World: Demand-Oriented Curriculum Design and Use of Sandboxes” โดย

  1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  3. ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช ประธานเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนล่าง และผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่