ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีกิจกรรมปลูกต้นจิกน้ำบริเวณทางเดินเท้าเลียบถนนดำรงวิจัย ตรงข้ามหอพักโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 82 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ประกอบกับเพื่อเป็นแหล่งดูดซับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. 2573 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ และผู้แทนจาก 24 ส่วนงานเข้าร่วม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่