ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพการประชุม และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกลในยุค Disruption” จากนั้นเป็นการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ ความคืบหน้าการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน การใช้งานระบบ i-thesis โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทคบร. เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่