ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบประกาศนียบัตร Carbon Neutral Certificate จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วัวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร Carbon Neutral Certificate แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบ

ใบประกาศนียบัตร Carbon Neutral Certificate ออกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งรับรองให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ทำการชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 140 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า (scope 1+2) จากโครงการ Mitphol Bio-Power (Danchang) - Block 2 ซึ่งในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการดังกล่าวเพื่อชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่