ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณแด่ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบของที่ระลึก และแสดงความขอบคุณแด่ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล