ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน ทคบร. เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพการประชุม

การประชุมภาคเช้าเป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Effective Education during COVID-19 Pandemic beyond High World University Rankings” บรรยายโดยวิทยากรพิเศษจากสถาบันในต่างประเทศ ได้แก่

  1. Prof. Paul W. Jungnickel จาก Auburn University Harrison School of Pharmacy, School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. Prof. Jin Wang จาก School of Education, Zhejiang University ประเทศจีน
  3. Prof. Nordin Yahaya จาก Ministry of Higher Education ประเทศมาเลเซีย
  4. Prof. James Chapman จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

การประชุมในภาคบ่ายเป็นการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ การดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน และการสร้างฐานข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันสมาชิก ทคบร. เพื่อรองรับการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกันของสถาบันสมาชิก ทคบร. การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทคบร. เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล