ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings การลงนามในครั้งนี้เป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่