ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “Online Townhall Meetings ครั้งที่ 2”

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “Online Townhall Meetings ครั้งที่ 2” ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับ มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2564 ร่วมกับศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษา 1/2564 พร้อมตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลด-คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดค่าธรรมเนียมกรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ และการชำระเงิน ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 360 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่