ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน ทคบร. เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) BUU-EEC Automation Park and Opportunity for Graduate Research โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 2) The United Nations Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC): Duties, Responsibilities, and Opportunities for Collaboration โดย Dr. Denis Nkala, Regional Coordinator จาก Regional Office for Asia and Pacific - UNOSSC หลังจากนั้นเป็นการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ การต่อรองซื้อ facilities เพื่อการศึกษา การปรับ website และการสร้างฐานข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันสมาชิก ทคบร. โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 ท่าน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่