ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน ทคบร. ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และผู้เข้าร่วมประชุม ใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52” (Virtual Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านระบบ Google Meet การประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทคบร. โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เหล่าคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติอันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สร้างประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมต่อไป ในการนี้ มีสมาชิกทคบร. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่