ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การจ้างงานในศตวรรษที่ 21" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Preparation for the job of 21st century" การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การจ้างงานในศตวรรษที่ 21 ในโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การจ้างงานในศตวรรษที่ 21" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom App ในการนี้ มีท่านอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 130 ท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่