ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 22 (ออนไลน์) The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Preparation for the job of 21st century" ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 22 (ออนไลน์) The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ของทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยจำนวน 117 คน จาก 16 สถาบัน ผ่านระบบ Zoom Meeting App

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่