ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขบวนอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เริ่มจากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ทำการสักการะบูชา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่