ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขบวนอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เริ่มจากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ทำการสักการะบูชา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล