ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

"โครงการต้นกล้า 2563" องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

โครงการต้นกล้า 2563 องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กันยายน 2563 องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการต้นกล้า 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากหลากหลายสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่