ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

งานเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคต" ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

วันที่ 29 มกราคม 2563 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคต" ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program (MAP) ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 326 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายการตลาดดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา และอาจารย์ ดร. พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับทราบข้อมูลโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดปรับรายวิชาในหลักสูตรปกติ Short Course ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลทั่วไป เกิดการเรียนรู้ในลักษณะ Reskill Upskill Addskill อีกทั้งทราบถึงขั้นตอนกระบวนการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ MAP เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่หลักสูตรและส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนการตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี เลขาธิการสภาคณาจารย์ และอาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาคณาจารย์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่