ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (Council Visit) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับฟังและกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 – 2564 อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา รวมถึงความต้องการความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานและความสำเร็จที่ผ่านมา อาทิเช่น การยกระดับคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปตามมาตฐานระดับบัณฑิตศึกษา การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ (ในอาเซียนและในเอเชีย) เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล การทำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตร short course training ที่ตรงกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปรับระบบการดำเนินการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในส่วนงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่