ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health (International Program), M.A. Program in Population and Social Research, Ph.D. Program in Demography (International Program) และ Ph.D. Program in Population and Social Research สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวเข้าร่วมกว่า 8 ประเทศ

ทั้งนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือฯ ในพิธีว่า หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานี้นักศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมทั้งได้รับความรู้แบบบูรณาการที่เรียกว่ามาเรียนครั้งเดียวได้ทั้งสองสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันการเรียนในรูปแบบนี้ นอกจากจะเป็นการเรียนในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นทิศทางที่สามารถสนับสนุนการผลิตทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ สามารถที่จะนำเอาศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เพราะนักศึกษาจะมีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม นวัตกรรม บวกความรู้ในด้านบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำพาให้ผู้เรียนเห็นแนวทางใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น และบัณฑิตวิทยาลัยจะร่วมผลักดันและเผยแพร่หลักสูตรนี้ไปในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะจัดเป็นหลักสูตรระดับแนวหน้าของประเทศไทยในอนาคต

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่