ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Dinner Talk ระหว่างผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 25 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เนื่องในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 42 ปี การก่อตั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมในโครงการ "INMU ร่วมใจเพื่อโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน" ณ บ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่