ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

วันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ AUN-QA สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานฯ ได้แก่

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบ
  2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับมอบ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ ดร.โรเบอโต ก๊อซโซลี ประธานหลักสูตร รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล