ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

การประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (RRi Congress IV)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผลรองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ประเมินผลงานวิจัย ที่เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (RRi Congress IV) ภายใต้หัวข้อ "ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม (Unshelving research works with innovation tactics)" ณ ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับโซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วัตถุประสงค์เพื่อการติดตามความก้าวหน้า และการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการเรียนและภาคอุตสาหกรรม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล