ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

งานเสวนา "สสมท" ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย"

Image Description

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานเสวนา "สสมท" ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย" ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ กำหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล