ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเนปาล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯด้านสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ อาจารย์ ดร. ศุภร วงศ์วทัญญู คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเดินทางเข้าพบ คุณภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเนปาล ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เพื่อปรึกษาแนวทางความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศเนปาล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล