ประชุมวิชาการ

เลือกปี

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 03 เมษายน 2563
   ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา38th Industrial Engineering Network 2020 (IE Network 2020)

จัดโดย: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi
    ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2563
   ณ Pullman Pattaya Hotel G Chonburi, Thailand