ประชุมวิชาการ

เลือกปีThe 9th STOU National Research Conference

by: Sukhothai Thammathirat Open University
    ปิดรับบทความ/วิจัย 06 กันยายน 2562
   Venue: Chalermprakiat Building, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi Province


การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2562
   ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ ''ศิลปากรวิจัย'' ครั้งที่ 11 เรื่อง ''นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2562
   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2562
   ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มกราคม 2562
   ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่