ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชาวไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563/2 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชาวไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563/2 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมแนะนำการวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล และ รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ แนะนำทุน สวัสดิการ การพัฒนานักศึกษา โครงการต่างๆ และแนวทางการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษาอย่างไรให้มีความสุข รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารในช่วง COVID - 19 โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบ New Normal ครั้งนี้กว่า 150 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่