ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการอบรม "ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE SYNDROME"

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE SYNDROME" (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้ทักษะการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่