ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

กิจกรรม Mahidol Day of Service "โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอภิรักษ์ บำยุทธ นายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Day of Service และเข้ารับรางวัล ผลงานโครงการ "มหิดลจิตอาสาทำความดี ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" ภายใต้กิจกรรมโครงการ "50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมแผนที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านการเป็นผู้นำ (Leaderships and Management Skills) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาร่วมวางแผน และกำหนดรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่