ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเทคนิคแนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสามารถนำความรู้มาเขียนในรูปของบทความตีพิมพ์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่