ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบ online)

Image Descriptionเวลา กำหนดการ
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
09.00-09.15 น. วิดีทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
09.15-09.25 น. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.25-09.35 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา / แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
09.35-09.50 น. พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565 พิธีมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณแกนักศึกษาผูมีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2563 โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
09.50-10.05 น. การขับรองประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล เพลงรักนอง และเพลงกันภัยมหิดล โดย นักรองประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป
10.05-10.15 น. ชองทางการติดตอสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล รองคณบดีฝายบริหารและภารกิจพิเศษ
10.15-10.25 น. การสนับสนุนและการพัฒนานักศึกษา / จริยธรรมการทําวิจัย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝายการศึกษาแบบดิจิทัล>
10.25-10.35 น.

เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา
โดย องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

10.35-11.00 น.

เคล็ดลับการเรียนให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ
โดย
1) ดร.ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
2) คุณตรีชฎา มาลยาภรณ์ นักแสดง นางแบบ และเจ้าของโรงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล (นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)

ดำเนินรายการโดย คุณณัฐดนัย สุบิน อาจารย์พิเศษ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์)

11.00-11.30 น.

การวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด
และกล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

11.30 น. เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศ / นักศึกษาทำแบบสอบถาม
***นักศึกษาทำแบบสอบถาม***

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่