ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Online ผ่านโปรแกรม Zoom)

Image Description

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2564

พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย และ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมงานผ่านทาง Zoom meeting ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล์

นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานนักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเวลา กำหนดการ
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน log-in เข้าโปรแกรม Zoom
09.00-09.15 น. วิดีทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
09.15-09.25 น. การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และ เพลงรักน้อง
โดย ทีมนักร้องประสานเสียง จากหลายคณะ ควบคุมการร้องโดยอาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
09.25-09.30 น. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.30-09.40 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา / แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
09.40-10.00 น. การสนับสนุนและการพัฒนานักศึกษา / ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ
10.00-10.10 น.

เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา
โดย องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

10.10-10.30 น.

เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ
โดย
1) ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม (ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    ปัจจุบันทำงาน ณ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2) คุณวิทยา ไชยดี (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
    ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2564)
3) คุณณัฐดนัย สุบิน (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ)

10.30-11.00 น.

Student Life Cycle (การวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
และกล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

11.00 น. เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศ
***นักศึกษาทำแบบสอบถาม***

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่