ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)

Image Description

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทั้งรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างที่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมงานผ่านทาง Zoom meeting ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 13.45-14.00 น. เริ่มงานเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่... ลงทะเบียนร่วมงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล

นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานนักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเวลา กำหนดการ
13.45-14.00 น. เปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน log-in ผ่าน Zoom meeting
14.00-14.10 น. วิดีทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
14.10-14.20 น. การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และ เพลงรักน้อง
โดย ทีมนักร้องประสานเสียง จากส่วนงานต่าง ๆ และควบคุมโดย อาจารย์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
14.20-14.25 น. วิดีทัศน์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
14.25-15.00 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา / แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
Student Life Cycle (การวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15.00-15.15 น. ทุน สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล
15.15-15.30 น. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ
15.30-15.35 น. แนะนำองค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมสำหรับนักศึกษา
โดย นายพีรวัส การัณยภาส์กุล รองนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
15.35-16.00 น. Q & A และกล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
***นักศึกษาทำแบบสอบถาม***

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่