ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น ปรากฏว่า มีทีมผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ชื่อทีม : The future of MU

นโยบาย

 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยดำเนินการตามหลักประชาธิปไตยและตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "ปัญญาแห่งแผ่นดิน"
 • จัดตั้งและผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณทิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศ
 • ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา และด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเสริมสร้างสุขภาพทางกายและใจแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมคุณลักษณะการมีจิตอาสา รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาและด้านอื่นๆ
 • ส่งเสริมและปลูกฝัง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การแยกขยะ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นผู้นำทางสังคมที่ดีและมีคุณภาพ

กระบวนการส่งคะแนน

 • นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site https://graduate.mahidol.ac.th/  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 • ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2562   ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ทีม The future of MU

นายกองค์การฯ
ฝ่ายบริหาร นายภูวกร ภิญญานิธิกร
นายกองค์การฯ
 • 6136625 EGLS/M
 • วิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร นายนันทภพ ทองแม้น
รองนายกองค์การฯ
 • 6136929 SIMD/M
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายบริหาร นายธีรเจต กลิ่นกุล
รองนายกองค์การฯ
 • 6136762 SIAN/M
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายบริหาร นายสุรัชชา สลับสม
เลขานุการ
 • 6136624 EGLS/M
 • วิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร นายพุฒิพงษ์ ธนวีระกุล
เลขานุการ
 • 6138013 EGLS/M
 • วิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร นายอนิวรรต สว่างสาลี
เหรัญญิก
 • 6136927 SIMD/M
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายบริหาร นายจักรกฤษณ์ สุขสอน
เหรัญญิก
 • 6138126 EGLS/M
 • วิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ นายนนทนัตถ์ สถาพร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 • 6136931 SIMD/D
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายวิชาการ นายรัชพล โภคธรรม
ฝ่ายวิชาการ
 • 6136405 EGIT/M
 • วิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ นางสาวพรชนก จุมพิศ
หัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญฯ
 • 6138281 RAMH/M
 • แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ นายเกียรติศักดิ์ แสงทวีป
ฝ่ายบำเพ็ญฯ
 • 6138455 EGLS/M
 • วิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ นางสาวเพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์
ฝ่ายบำเพ็ญฯ
 • 6137944 RSQD/D
 • วิทยาลัยราชสุดา
ฝ่ายกีฬา นายอภิราม พรหมมาเดช
หัวหน้าฝ่ายกีฬา
 • 6037836 PNFY/M
 • เภสัชศาสตร์
ฝ่ายกีฬา นายกฤษฎา ทองแท้
ฝ่ายกีฬา
 • 6037837 PNFY/M
 • เภสัชศาสตร์
ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม นายสุริยา คลังฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายศิลปะฯ
 • 6138032 PRPR/D
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม นายชายแดน จำนงกุล
ฝ่ายศิลปะฯ
 • 6038264 SHMS/D
 • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายวชิรพงศ์ สลีอ่อน
หัวหน้าฝ่ายวิเทศฯ
 • 6136932 SIMD/D
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวมานิตา สลีอ่อน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • 6136930 SIMD/D
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 • รับรอง
  98.19%
 • ไม่รับรอง
  1.81%

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล