ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น

ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัครขอทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผล
กระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย อีกทั้งมีการแพร่กระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงประชาคมมหิดล (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้กาหนดมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภททุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา


ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) วงเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติ


 1. 2.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้น นักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ)
 2. 2.2 ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ กลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. 2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ปฏิบัติตัวตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา อย่างเคร่งครัด
 4. 2.4 ได้รับผลกระทบในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3. หลักฐานการสมัคร


 1. 3.1 ใบสมัครขอทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
 2. 3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 4. 3.4 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
  1. 3.4.1 ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ)
  2. 3.4.2 หลักฐานการกักตัว กรณีเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. 3.4.3 หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง กรณีนักศึกษาทำงานหรือทำงานพิเศษระหว่างเรียน
  4. 3.4.4 หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง ของผู้ปกครอง เพื่อแสดงว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
  5. 3.4.5 หากไม่มีหลักฐานข้างต้น ให้เขียนรายงานอธิบายผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบหนังสือ หรือ อีเมล รับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่า ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

4. การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

 1. ให้นักศึกษาส่งใบสมัครและหลักฐาน ได้ที่ e-mail: nantiya.pin@mahidol.ac.th
 2. หัวข้ออีเมล (subject):
 3. สมัครขอรับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

5. ระยะเวลาในการเปิดและปิดรับสมัคร


 1. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำข้อมูลและหลักฐานมาพิจารณา และให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด