ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.ไคล์ เฟียร์

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธา ปิยสีลกุล

กายวิภาคศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

การจัดการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ

การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคนโก ฮาริโมโต

คัมภีร์พุทธศาสนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

เคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

จุลชีววิทยาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฎฐิติกุล

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์

ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์

ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

ชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล

ทันตชีววัสดุศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง

เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง

ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม

พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา

พยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

พหุวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

พิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล

เภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล

เภสัชการ (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปวิน นำธวัช

วิทยาการระบาดคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ตระการ ประภัสพงษา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์

เวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ DR.Matthew Kosuta

ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

สรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Mark Stephan Felix

สังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม

อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

อาจารย์ ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน