ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
วีระชัย เขม้นงาน

หัวหน้างานแผนและพัฒนา


Image Description
ทิวาลัย สุจินพรัหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


Image Description
จิราภรณ์ จีนสมุทร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


Image Description
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่