ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานรับนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การรับสมัครและการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาไทย


Image Description
กรรณิการ์ แสงศรี

รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา


Image Description
จิตตมาศ มังกรแสงแก้ว

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ชญาดา โพธิรังษี

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
นภพล แพนพันธ์อ้วน

นักวิชาการศึกษา


Image Description
นิชาภา วงษ์มหัทธน

นักวิชาการศึกษา


Image Description
เนาวรัตน์ อิ่มใจ

นักวิเทศสัมพันธ์


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่